Blue Joomla Templates

whosonline

We have 1 guest online
basoliben
3rd Quadrant report/ የ3ኛዉ ሩብ አመት ረፖርት/ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 February 2015 12:21

 

`የባሶሊበን ወረዳ የICT ማዕከል

የ2009ዓ.ም 9ወር/የ3ኛዉ ሩብ አመት/ ሪፖርት በአይሲቲ የሰራ ሂደት ባለሙያ የተሰሩ ሰራወች ሪፖርት

ልዩ ልዩ ስልጠና

 

 

ወረዳ /ዞን

ቅድመ ሥራ ላይ ሥልጠና

አድቫንስ ሥልጠና

ትብብር ሥልጠና

ኢንተርነሽፕ አገልግሎት

ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥልጠና+ ICT ሣምንት

ባሶሊበን

7

4

11

10

5

15

13

6

19

የመሠረታዊ ኮምፒዩተር ሥልጠና መረጃ

ተቁ

ወረዳ

የሠልጣኝ ብዛት

የመንግሥት ሠራተኛ

መምህር

አርሶአደር

አመራርና ም/ቤት አባላት

HIV/AIDS ማህበራት

ማሕበረሰብ

አካል ጉዳተኞች

ሴቶች

ተማሪዎች

ድምር

1

ባሶሊበን

2

1

-

-

-

12

5

17

-

14

14

28

የማሕበረሰብ ማዕከላት መሠረታዊ መረጃዎች

ተቁ

የማዕከሉ ስም

ዞን/

ባለቤት /መጠሪያ

አካባቢ

ደረጃ

የተደራጁበት ዓ.ም.

ያደራጃቸው አካልና

የሥራ ዕድል ያገኙ ነዋሪዎች ብዛት

የመሠረታዊ ኮምፒዩተር ሥልጠና ተጠቃሚ ብዛት

የኢንተርኔት ተጠቃሚ ብዛት

የቦርድ አባላት ብዛት

ካፒታል

የቦርድ አባላት ብዛት

ካፒታል በብር

1

ባሶሊበን ወረዳ ሁለገብ ማህበረሰብ አቀፍ አይሲተ ማዕከል

ምስራቅ ጎጃም

ወጣቶች

ከተማ

መካከለኛ

እንደ አዲስ እንደገና ስራ በመጀመር ሂደት ያለ

2

-

2

22

6

28

6

1

7

4500

2738.95

በማሕበረሰብ መረጃ ማዕከሉ የሚሰጡ አገለገሎቶችን X ምልክት ያድረጉ

ተቁ

የማዕከሉ ስም

y

ሌላ ካለ ይገለጽ

ሥልጠና

ኢንተርኔት

ጽሕፈት

ኮፒ

ስልክ

ስካነር

1

ባሶሊበን

x

x

x

ፑል

1. አገተልግሎት ላይ የዋሉ ድረ ገጾች አድራሻ

የወረዳው ስም: ባሶሊበን ወረዳ

ተ.ቁ

የተቋም ስም

የድረ ገጽ ሙሉ አድራሻ

ምርመራ

1

አስተዳደር ጽ/ቤት

www.basoliben.gov.et

ስራ ላይ የዋለ

የመንግስት ሰራተኛ ብዛት እና የኮምፕዩተር ችሎታ ያላቸው

ተ.ቁ.

የመስሪያ ቤቱ/የፑል መስሪያ ቤቱ/ ስም

የሠራተኛ ብዛት

የኮምፒዩተር ዕውቀት

ያላቸው

የሌላቸው

1

ባሶሊበን

1093

686

1779

655

212

867

438

474

912

 

ጥገና

 

ተ/ቁ

የወረዳ ሰም

የእቃው አይነት

የጥገና አይነት

ወጭ

ኮሙፒተር

ላኘቶኘ

ኘሪንተር

ፎቶ ከፒ

ፋክስ

ሶፍትዌር

ሃርድ ዌር

የአንድ ዋጋ

ጠ/ዋጋ

1

ወረዳ

45

16

11

----

----

50

22

250 ብር

 

ስኩልኔት

 

ወረዳ

በወረዳው ያሉ ብዛት

በወረዳ ውስጥ ያሉ ኘላዝማ ብዛት

አገልግሎት የተደረሰባቸው ት/ቤት ብዛት

አገልግሎት ያልተደረሰባቸው ት/ቤት ብዛት

ምርመራ

የሚሰራ ኘላዝማ

የማይሰራ ኘላዝማ

ያልተተከለ ኘላዝማ

1

አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ት/ቤት

16

16

ትራንስፎርመር መቃጠል

መስናዶ ት/ቤት

16

16

ኮርክ 2ኛ ደረጃ ትም/ቤት

---

---

አዲስ በመሆን

የላምገጅ 2ኛ ደረጃ ትም/ቤት

----

---

አዲስ በመሆን

 

ኢንተርኔት የሚጠቀሙ ሴክተሮች

 

ተቁ

ኔትወርክ የተዘረጋላቸው መ/ቤቶች

1

ገንዘብና ኢኮናሚ ጽ/ቤት

2

የጁቤ መሰነዶ ት/ቤት

3

አስተዳደር ጽ/ቤት

4

ንግድ ጽ/ቤት

5

ገቢዎች ጽ/ቤት

6

ትምህርት ጽ/ቤት

7

ኮምንኬሽን ጉዳዮች

8

የጁቤ መጀመሪ ሆስፒታል

9

10

 

የኢንተርኔት ተጠቃሚወች ብዛት

 

ተቁ

ጾታ

47

3

50

 

በተጨማሪም የተሰሩ ስራዎች

ü ሙያዊ ድጋፍ

ü ወደ ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ተማሪዎች ለ 405 ተማሪዎች የዩንቨርሲቲ ምርጫ በ ኦን ላይን ለትምህርት ሚንስቴር የመመዝገብ ስራ ተሰርቷል፡፡

ü ዩኒቨርሲቲ ለሚገቡ ተማሪዎች ለ203 ተማሪዎች የ ፊልድ እና የዩንቨርሲቲ ምርጫ የመቀየር ስራ ተሰርቶአል፡፡

ü ለተመራቂዎች የ 4 አይሲቲ ስራ ፈላጊዎች በተጨማሪም የስልጠና ድጋፍ ተደርጓል፡፡

ü ኢ-ሜል ለተላከላቸው ሴክተር መስሪያ ቤቶች መረጃቸውን ከኢሜል በማውጣት ለሴክተሮች ተሰጧቸዋል፡፡

ü ወደሚፈለገው ቦታ መረጃን በኢሜል አታች በማድረግ ለሴክተር መስሪያ ቤቶች እና ለባለሙያወች ስራ ተሰርቷል፡፡

ü ለሴክተር ባለሙያዎች የፌስቡክ መክፈት ስራ ተሰርቷል፡፡

ü የንግድና ኢንዱስትሪ ጽ/ቤት ለ 4 ኮምፕዩተር የኔትወርክ ዝርጋታ ኢንስታሌሽን ስራ ተሰርቷል፡፡

ü ገዢ ሲፈጸም የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች በስፔስፌኬሽኑ መሠረት መገዛቱን ቼክ የማድረግ ስራ ተሰርቷ ፡፡

ü የኤሌክትሮኒክ እቃዎች የብቃት እና የንግድ ፈቃድ የመስጠት ስራ ተሰርቷል፡፡

ü የባሶሊበን ወረዳ የመጀመሪ ደረጃ ሆስፒታል ዋየርለስ /wifi/ ለ4 TP link N router ኢንሰታሌሽን ተሰረቷል፡፡

ü የመንግስት ኮምንኬሽን ጉዳዮች wifi installation ተሰረቷል

ü መረጃዎችን በዌቭ ሳይት በ/www.basoliben.gov.et/ የመልቀቅ ስራ ተሰርቷልለ፡፡

ü E-mail መክፈት ስራ ተሰርቷ፡፡

ü የበቃት መረጋገጫ ለ18 ነጋዲዎች ተሰጧቸዋል፡፡

ü የንግድ ፈቃድ እድሳት ለ4 ሰወች ስራ ተሰርቷል ፡፡

ü ለ16 ፕሪነተሮች የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል፡፡

ያጋጠመ ችግር

1. የቪድዮ ኮንፈረንስ አዳራሽ ከአመራር አዳራሽ ጋር በመደረቡ ለስራም ሆነ ለመሳሪያው ደህንነት አስቸጋሪ መሆኑ እና የአዳራሹ ቁልፍም በአመራር እጅ በመሆኑ ፡፡

2. ለተደራጁ ወጣቶች የመብራት ቆጣሪ መበላሸት፡፡

 

Last Updated ( Friday, 28 April 2017 11:21 )
 
Basic computer training PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 February 2015 12:08

በባሶሊበን ወረዳ አይሲቲ ማዕከል ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች መካከል አንዱ መሠረታዊ የኮምፕዩተር ማሰልጠን ሲሆን የሚያሰለጥናቸውም

 

1. የመንግስት ሰራተኞችን

በመሰረታዊ ኮምዩተር ሥልጠና ከሚሠጡ ወጣቶች መካከል በዋናነት በየቀበሌው ተደራጅተው ስራ ለጀመሩት ወጣቶች ስለሆነ በየቀበሌው የምትገኙ ምሩቃን ወደ ጥቃቅን ሴክተር በመሄድ ተደራጅተው የሥራ ተሳታፊ እንድሆኑ እያል እንገልጻለን፡፡

 

ተ.ቁ

የመ/ቤቱ ስም

የባሶሊበን ወረዳ የ2009 ዓ.ም የሰራተኛ ብዛት

መሰረታዊ ኮምፒውተር ችሎታ ያለው

መሰረታዊ ኮምፒውተር ችሎታ የሌለዉ

የኮምፒተር

ብዛት

 

ላፕ ቶፕ

ደስክ ቶፕ

 

1

አስ/ጽ/ቤት

15

13

Last Updated ( Friday, 28 April 2017 11:23 )
 

Dsc00.png

 
free pokerfree poker

search

poll

poll
 

External link

Down load

| | |

Design by Basoliben Woreda Administration ICT work processSystem development and administraton

Copyright © 2013 ---.
All Rights Reserved.